போ சம்போ சிவ சம்போ ஸ்வயம்போ
கங்காதர சங்கர கருணாகர
மாமவ பவ சாக இரதாரக
போ சம்போ சிவ சம்போ ஸ்வயம்போ

நிர்குண பரப்ரஹ்ம ஸ்வருப
கமகம புத பிரபஞ்ச ரஹிட
நிஜ குக்ஹனிஹித நிதாந்தக நந்த
ஆனாந்த ஆதிஷய அக்ஷயா லிங்க

போ சம்போ சிவ சம்போ ஸ்வயம்போதிமித திமித திமி திமிகிட தகதோம்
தோம் தோம் தரிகிட தரிகிட தகதோம்
மதங்க முனிவர வந்திட இஷா
சர்வ திகம்பர வெச்டிட வேசா
நித்திய நிரஞ்சனா நித்திய நடேஷ
இஷா சபேஷ சர்வேசா

போ சம்போ சிவ சம்போ ஸ்வயம்போ

சிவ சம்போ ஸ்வயம்போ
சிவ சம்போ ஸ்வயம்போ
சிவ சம்போ ஸ்வயம்போ
சிவ சம்போ ஸ்வயம்போ

Pallavi
Oh Lord Shiva, Shiva the destroyer,
Shiva who appeared himself.

Anupallavi
God shiva who carries Ganga and is merciful,
Who helps me to cross the ocean of birth.

Charanam
He who is prabrahma without any characteristics ,
He who is beyond everything that is going, coming and the past.
He who is beyond properties, who is infinite,
He who is endless , joy filled , wonderful and deathless Shivalinga.

God who does vigorous dance to the beat of drums,
The God worshipped by sage Mathanga ,
He who is clad by the sky,
The God who cannot be seen in true form ,
The God who is forever spotlessly pure,
The God Who is forever dancing,
The lord of the stage , The Lords of everybody.